- ONZE SCHOOL -

"SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR ONTWIKKELING!"

Basisschool Kempenaer Pieter de Jong

Wij realiseren de visie van onze school in het dagelijks contact met onze leerlingen. Dit betekent: het welkom heten bij binnenkomst met een vriendelijke begroeting, het goede voorbeeld geven, positieve reacties geven op goed gedrag, naar kinderen luisteren en ze persoonlijke aandacht schenken. Wij werken vanuit christelijke waarden en normen en staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst. Wij staan vierkant achter kansengelijkheid. Bij ons op school zijn er gelijke kansen voor iedereen door ons onderwijs zo in te richten dat er goede doorstroommogelijkheden zijn naar het passende onderwijsniveau.

Kernwaarden

We werken vanuit kernwaarden:veiligheid, verantwoordelijk, respect en samen.

Veiligheid

 • Wij vinden het belangrijk dat een kind zich snel thuis voelt op school. Vanuit een gevoel van veiligheid kan het kind vrijuit tot ontwikkeling komen.
 • We werken met duidelijke afspraken en benaderen kinderen vanuit positivisme.
 • We benoemen gewenst gedrag als we elkaar aanspreken.

Verantwoordelijk

 • We zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van elkaar.
 • We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

Respect

 • We hebben respect voor elkaar. Iedereen mag er zijn.
 • We respecteren elkaars grenzen (stop is stoppen)

Samen

 • Samen zijn we verantwoordelijk dat leerlingen optimaal kunnen leren, hun talenten zichtbaar worden en in kunnen zetten.
 • We werken nauw samen met ouders.

Missie

Werken in een goede sfeer vinden wij erg belangrijk. Een prettig leerklimaat is voor ons dan ook de basis om onze kinderen optimaal te laten floreren, bijvoorbeeld door spelend en bewegend leren. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn hier samen verantwoordelijk voor. We vinden het bovendien belangrijk om met onze kinderen te werken vanuit de volgende drie basiswaarden:

 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn;
 • Wij zorgen er gezamenlijk voor dat onze school veilig is voor iedereen;
 • Wij zijn zuinig met de school, de spullen van de school en die van een ander.

Concreet houdt dit in dat we ons allemaal veilig willen voelen; kinderen, ouders en de collega’s op school. Dit bereiken we door:

 • Elkaar te respecteren en te waarderen;
 • Te accepteren dat er verschillen zijn;
 • Aandacht te hebben voor individuele afstemming en behoeften van onze kinderen;
 • Met elkaar in gesprek te gaan. Mét de kinderen te praten i.p.v. van óver ze te praten.
 • Gebruik te maken van en aandacht te hebben voor elkaars kwaliteiten en talenten;
 • Samen van en met elkaar leren, maar uiteindelijk moet je het alleen kunnen;
 • Eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Visie

Op onze school motiveren en helpen wij kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Het belangrijkste speerpunt daarin is de ontwikkeling op cognitief gebied. Denk hierbij aan rekenen, taal, technisch- en begrijpend lezen en studievaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor het psychosomatische (lichaam en geest) en affectieve (gevoelens en ontwikkeling op sociaal-maatschappelijk gebied) gebied. Ons onderwijsaanbod is met tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans eigentijds, uitdagend, divers en motiverend georganiseerd. Alles uit een kind halen wat erin zit, daar gaat het ons om. We hebben hoge verwachtingen, werken met kinderen naar de eigen einddoelen toe en wij bieden uitdaging waar nodig. Leren, doen en ontdekken staan centraal. Kortom, bij de kinderen ontwikkelen wij zowel cognitieve, creatieve als praktische vaardigheden. Hoe? Door ze de drie R’s te bieden: rust, regelmaat en ruimte.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.